>> TRANG CHỦ

Danh mục

 Giới thiệu

 Lịch sử Phát triển

 Tổ chức hệ phái

 Thông báo

 Bản tin hệ phái

 Tin Karate Việt Nam

 Tin Karate thế giới

 Võ đạo

 Kiến thức Karate

 Nhân vật hệ phái

 Thành viên hệ phái

 Danh bạ Karateka Sc

 Thư viện ảnh

 Danh từ kỹ thuật

 Video Tư liệu

 Kihon Karate

 Kỹ thuật Kata

 Kỹ thuật Kumite

 Binh khí Karate

 Xử lý chấn thương

 Kỷ yếu hệ phái


Hỗ trợ trực tuyến

Phone 0903.514.752

Trực tuyến trên site

 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 002356946
IP của bạn: 162.158.78.75

Bình chọn

Bạn đến với Sc Karate vì

 Rèn luyện sức khỏe
 Yêu thích võ thuật
 Mong muốn tự vệ
 Thành tích thể thao
 Tìm hiểu võ đạo Nhật bản
 Chỉ tình cờ
 Lý do khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 745
Thảo luận: 12


Tin tức Site được cập nhật vào: 2020-10-26 11:00:56
Quy định hoạt động tập luyện, thi, cấp đai đẳng của hệ phái Suzucho KarateDo
03.06.2013 14:54

Xem hình
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TẬP LUYỆN VÀ THI CẤP ĐAI - ĐẲNG HỆ PHÁI SUZUCHO KARATEDO

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

HỆ PHÁI SUZUCHO KARATEDO

 


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Quy chế này quy định những nguyên tắc và các vấn đề liên quan chuyên môn, bao gồm trang phục, màu đai, chương trình huấn luyện, đẳng cấp, điều kiện thi thăng cấp, tổ chức thi thăng cấp, giám khảo của Hệ phái Suzucho Karatedo.

Điều 2. Trang phục, màu đai

2.1. Trang phục:

    -  Võ phục màu trắng.

    -  Phù hiệu Hệ phái bên ngực áo trái.        

2.2. Màu đai: Trắng; Xanh (Lá cây); Nâu; Đen

   

CHƯƠNG II

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP

 

Điều 3: Chương trình Huấn luyện

Từ Kyu 0 ( Đai trắng mới nhập môn) đến Rokudan (Đệ Lục đẳng)
KYU
CẤP
THỜI GIAN MÀU ĐAI KATA
TRUYỀN THỐNG THỂ THAO
0 01 tháng (12 b)
24 giờ
Đai trắng (mới nhập môn) Kihon  
10 01 tháng (12 b)
24 giờ

Đai trắng + 1 vạch xanh
Yoko Shodan  
9 01 tháng (12 b)
24 giờ
Đai trắng + 2 vạch xanh Yoko Nidan  
8 01 tháng (12 b)
24 giờ
Đai trắng + 3 vạch xanh   Heian Shodan

7
01 tháng (12 b)
24 giờ
Đai trắng + 4 vạch xanh Yoko Sandan Heian Nidan
6 02 tháng (24 b)
48 giờ
Đai xanh   Heian Yondan
5 02 tháng (24b)
48 giờ
Đai xanh + 1 vạch nâu H.J. Shodan

Yen Shodan

 
4 02 tháng (24 b)
48 giờ

Đai xanh + 2 vạch nâu
Yen Nidan

TeWaza 50 thế

Heian Godan
3 02 tháng (24 b)
48 giờ
Đai xanh + 3 vạch nâu H.J. Nidan Empi
(Shotokan)
2 02 tháng (24 b)
48 giờ

Đai xanh + 4 vạch nâu 
H.J. Sandan Bassai Dai
(Shotokan)
1 06 tháng (72 b)
144 giờ
Đai Nâu Yen Sandan Jion
(Shitei Shotokan)
Nâu
Cấp 1
06 tháng (72 b)
144 giờ
Đai nâu + 1 tấc đen Yen Yondan Kanku Dai

(Shitei Shotokan)

Shodan 02 năm Đai đen
 
Huyền đai đệ Nhất đẳng
 
(Chỉ mang đai đen không có vạch trắng)

-UkeWaza 50 thế
-Yen Godan
-Te AshiWaza
-Kuatsu
-Tiếng thét Kiai
-Kumite Koden
-Kihon Nunchaku
-Kihon Tonfa
-Trợ lý Huấn luyện Viên.
-Hoàn chỉnh luật KaratedoW.K.F
-Kihon Kumite Shiai.
-Bassai Dai
(Shito Ryu)
-Kumite Shiai
Suzucho.
-Mawashi Uke
-Tora Guchi
-Meikyo
(Shotokan)
-Wankan
(ShotoKan)
Nidan 03 năm Đai đen + 2 vạch trắng

(Huyền đai Đệ Nhị đẳng)

-Maki Shodan
(Bunkai)
-Maki Nidan
(Bunkai)
-Kihon Kumanote
(Giai đoạn 1)
-Kumanote (GĐ 2)
-Randori Kumanote
-Nunchaku Kata Shodan
-Tonnfa Kata Shodan
-AtemiWaza
-Nghiên cứu soạn 1 Tewaza 20 động tác có phân thế.
-AshiWaza
-Phụ tá HLV.
-Nghệ thuật đứng lớp.
-Bassai Sho
(Shotokan)
-Kanku Sho
(Shotokan)
-Wanshu
(Shito Ryu)
-Thực hành trọng tài Kumite theo luậtW.K.F.
-GojuShiho Sho
(Shotokan)
-NijuShiho
(Shotokan)
-Lý thuyết và thực hành Fukshin Kumite To Kata.
Sandan 04 năm Đai đen + 3 vạch trắng

(Huyền đai Đệ Tam đẳng)

-AtemiWaza
-Kumanote (gđ 3)
-Maniki Gusari
(Xích vạn năng)
-Maki Sandan
-Yen Rokudan ( Từ đt số 1 đến 40)
-Phương pháp hồi sinh.
-Yên Rokudan
(Từ đt 41 đến 80)
-Nghiên cứu soạn
 1 Tewwaza tối
thiểu 30 đt, có Bunkai.
-Nghiên cứu soạn 1 Kata Truyền thống, từ 30 đến 35 đt, có bun kai.
-Đãm nhận chức vụ HLV Trưởng 1 câu lạc bộ.
-Seipai
(Shitei Goju)
-Saifa
(Shitei Goju)
-Sanchin
(Goju)
-Jitte (Shito)
-Chinto (ShiteiWado)
-Sochin
(Shotokan)
-Unsu (Shotokan)
-Seienchin
(Shitei Shito)
-Seishan
ShiteiWado)
-Thực hành Fukushin kata To Kumite.
Yondan 05 năm Đai đen + 4 vạch trắng

(Huyền đai Đệ Tứ đẳng)

-AtemiWaza
-Yen Rokudan (Từ đt 81 đến 120)
-Randori Tonfa
-Huyệt đạo
-Nghiên cứu, soạn
1TeWaza tối thiểu
 40 đt có bunkai.
-Nghiên cứu soạn
1o bộ Te Ashi waza theo truyền thống.
-Tensho
(Kiko Shito Ryu)
-Anna
(Shito Ryu)
-Niseishi
(Shito)
Godan 06 năm Đai đen + 5 vạch trắng

(Huyền đai Đệ Ngũ đẳng)

-AtemiWaza
-Gyaku Kata Truyền thống Suzucho
 (3 bài Maki)
-Nghiên cứu soạn 1 TeWaza tối thiểu 50 đt có bunkai.
-Nghiên cứu soạn 1 bài Kata Truyền thống, từ 60 đến 70 động tác có bunkai
-Kururunfa
(Shito Ryu)
-Chatanyara Kushanku
(Shito Ryu)
Rokudan 07 năm Đai đen + 6 vạch trắng
 
(Huyền đai Đệ Lục đẳng)
-AtemiWaza
-Gyaku Kata (Từ Yen Shodan đến Yen Godan)
-Nghiên cứu soạn 1 bài UkeWaza 50 dt có bun kai.
 

Điều 4: Hệ thống cấp đai, đẳng

4.1. Cấp đai: Từ Kyu 0 đến Nâu C.1

    a. Đai Trắng.

    b. Đai Xanh.

    c. Đai Nâu.

4.2. Cấp đẳng: Từ đai đen trở lên    

                          

a. Nhất đẳng

Đai đen

Shodan

b. Nhị đẳng

Đai đen + 2 vạch trắng

Nidan

c. Tam đẳng

Đai đen + 3 vạch trắng

Sandan

d. Tứ đẳng

Đai đen + 4 vạch trắng

Yondan

e. Ngũ đẳng

Đai đen + 5 vạch trắng

Godan

g. Lục đẳng

Đai đen + 6 vạch trắng

Rokudan

h. Thất đẳng

Đai đen + 7 vạch trắng

Nanadan

i. Bát đẳng

Đai đen + 8 vạch trắng

Hachidan

k. Cửu đẳng

Đai đen + 9 vạch trắng

Kyudan

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN THI THĂNG CẤP

 

Điều 5: Điều kiện thi thăng cấp

 5.1. Tập luyện đầy đủ chương trình đúng với thời gian quy định từng trình độ.

 5.2. Đủ 10 tuổi khi thi lên Huyền đai đệ nhất đẳng. 

 5.3. Đóng lệ phí theo qui định.

 5.4. Hồ sơ dự thi gồm có:

      - Đơn xin dự thi (theo mẫu), có xác nhận của Huấn luyện viên phụ trách.

     

Điều 6: Nội dung thi cho từng Kyu cấp, phân cấp khóa thi, công nhận kết quả và cấp đẳng danh dự

6.1.Thi lên Kyu 10 đến Kyu 7 và Kyu 5 đến Kyu 2

(Chi tiết đã cung cấp cho các Trưởng bộ môn các đơn vị)

                 * Riêng về TameshiWari: Tùy đối tượng và địa phương.

                 * Ban Tổ chức / Giám khảo do Ban huấn luyện võ đường phụ trách tổ chức và kiểm tra.

                 * Chứng nhận lên Kyu do HLV Trưởng võ đường/CLB ký.

6.2. Thi lên Kyu 6 (Đai xanh ), Kyu 1 (Đai nâu) và Đai nâu cấp 1

(Chi tiết đã cung cấp cho các Trưởng bộ môn các đơn vị)

       * Riêng về TameshiWari: Tùy đối tượng và địa phương .

       * Ban Tổ chức/Giám khảo kỳ thi do Trưởng bộ môn đơn vị (Tỉnh, Thành, Ngành) quyết định thành lập và làm Trưởng ban .

       * Chứng nhận cấp đai Xanh, Nâu và Nâu bệt đen do Trưởng bộ môn đơn vị (Tỉnh, Thành, Ngành ) ký.

6.3. Thi Huyền đai, Đẳng

(Chi tiết đã cung cấp cho các Trưởng bộ môn các đơn vị)

* Tổ chức cho một hoặc nhiều Võ đường/ CLB của một đơn vị hoặc nhiều đơn vị (Tỉnh, Thành,Ngành) .

* Thi tại: Võ đường chính : Dojo Bodankumi - 144 Chi Lăng Huế.

* Có thể tổ chức thi tại đơn vị (Tỉnh, Thành,Ngành ) của bộ môn.

a. Nếu tổ chức thi tại Thành phố Huế, nơi cội nguồn của Hệ phái:

- Các đoàn về dự thi tự túc kinh phí, phương tiện đi lại, ăn ở.

- Ban Tổ chức/Giám khảo kỳ thi do Trưởng tràng quyết định thành lập và làm Trưởng ban/Chánh chủ khảo.

b. Nếu Tổ chức thi Huyền đai đẳng tại địa phương bộ môn của mình:

- Mời Trưởng tràng làm Chánh chủ khảo

(Có thể mời thêm Ban Thường vụ Hệ phái).

- Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí đi lại, ăn ở đối với thành phần mời.

- Kinh phí tổ chức chi từ nguồn qũy của Bộ môn hoặc do võ sinh dự thi đóng góp, mức đóng góp do Ban chấp hành bộ môn đơn vị thống nhất quyết định và báo cáo với Ban thường vụ hệ phái xem xét.

c. Hồ sơ đăng ký thi:

Các môn sinh dự thi lên kyu, đai, đẳng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thi theo đúng quy định

(Đã thông báo đến các Trưởng bộ môn).

d. Chứng thư Huyền đai:

  + Trưởng tràng Hệ phái ký, cấp từ Shodan đến Yondan

  + Chưởng môn ký, cấp từ Godan đến Nanadan

6.4. Cấp đẳng danh dự

- Những người có nhiều đóng góp xây dựng phong trào Suzucho Karatedo, sẽ được Trưởng tràng Hệ phái cấp Huyền đai đẳng danh dự.

- Đối với Huyền đai đẳng danh dự, chỉ mang tính danh dự, không được tham gia vào các hoạt động đào tạo huấn luyện liên quan đến chuyên môn.

 

Điều 7. Tập huấn

7.1. Hàng năm Hệ phái tổ chức các kỳ tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn truyền thống Suzucho và Karatedo thi đấu thành tích cao. Môn sinh trước khi đăng ký dự thi phải đăng ký tham gia tập huấn theo đúng quy định cấp đẳng.

7.2. Địa điểm tập huấn :

- Tại Võ đường chính: Dojo Bodankumi của Trưởng tràng Lê Văn Thạnh

(144 Chi Lăng Thành Phố Huế).

- Các khu vực Tỉnh, Thành và Ngành đăng cai tổ chức tập huấn.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 8. Trách nhiệm thực hiện

          8.1. Các thành viên Ban chấp hành Hệ phái, Ban chấp hành bộ môn các đơn vị Tỉnh, Thành, Ngành và các môn sinh Hệ phái Suzucho Karatedo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          8.2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên, các bộ môn phản ảnh về Ban chấp hành hệ phái để nghiên cứu, xem xét./.


Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Tìm kiếm

FB: Suzucho Karate-Do Ryu


Tiện ích trên siteLịch vạn sự

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ, Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ, Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ, Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ